Posada en marxa

Els nostres coneixements i experiència ens permeten emprendre projectes de posada en marxa de les instal·lacions seguint els següents treballs:
• Revisió de l'estat de les instal·lacions
• Comprovació de les instal·lacions d'acord les condicions del projecte
• Revisió de la instal·lació segons normativa vigent
• Inventari dels equips
• Elaboració de proves inicials
• Elaboració de proves finals
• Posada en marxa de la instal·lació
• Seguiment i informe de funcionament, consums i rendiments
• Elaboració de manual d'ús i manteniment