Certificació energètica d'edificis

La certificació d’eficiència energètica dels edificis és una exigència que ha de complir tot edifici en nova construcció o si es fan grans reformes o modificacions en edificis ja existents.
IMPROS utilitza LIDER i CALENER per estudiar l’edifici i valorar el Certificat d’Eficiència Energètica del Projecte i de l’Edifici Terminat d’acord a la legislació vigent. Amb el certificat s’obté el consum estimat d’energia i les emissions de CO2.

El servei de Certificació Energètica inclou:
• Informe oficial LIDER i CALENER
• Assessorament sobre les variables que redueixen l'eficiència energètica de l'edifici.
• Simulació per a l'elecció de tancaments i instal·lacions per tal d'obtenir una millor certificació final.