Instal·lacions

ELECTRICITAT
-Projectes per a legalitzacions elèctriques
-Instal·lacions industrials, comercials i domèstiques
-Quadres elèctrics

DOMÒTICA
-Instal·lacions de domòtica i inmòtica aplicada al control integral de tota la instal·lació
-Enllumenat públic
-Baixa i Mitja tensió

CLIMA
-Instal·lacions de calefacció industrials, comercials i domèstiques
-Instal·lacions d'aire condicionat industrials, comercials i domèstiques
-Instal·lacions de climatització per confort i per industries
-Centres termals i balnearis
-Tractament i deshumectació de piscines
-Control de sales tècniques – processos de dades CPD
-Control hidromètric, processos d’assecatge i humectació en industria
-Tractaments de ventilació i filtració de l’aire

ENERGIES RENOVABLES
-Plaques solars fotovoltaiques
-Plaques solars tèrmiques
-Biomassa
-Instal·lació geotèrmia – bombes de calor

FONTANERIA
-Instal·lacions industrials, comercials i domèstiques
-Tractament d'aigües
-Xarxes de distribució públiques

SANEJAMENT
-Instal·lacions industrials, comercials i domèstiques
-Bombeig d'aigües fecals
-Xarxes de recollida privades i publiques

GAS
-Instal·lacions comercials i domèstiques.

INCENDIS
-Instal·lacions d'Extintors i boques d'incendi equipades
-Instal·lacions de Xarxes d'sprinklers
-Instal·lacions de detecció d'incendis

GAS
-Instal·lacions domestiques i comercials

AUTOMATISMES
-Disseny i implementació de quadres dedicats a QUALSEVOL aplicació

Si desitja obtenir més informació pot consultar-nos sense cap compromís a la secció de Contacte.