Auditoria energètica

Una auditoria energètica és un procés sistematitzat que ens dóna com a resultat el coneixement del perfil dels consums elèctrics de la instal·lació per així poder valorar les millores tant tècniques com econòmiques que podem implementar.  Una auditoria energètica és un procés sistematitzat que ens dóna com a resultat el coneixement del perfil dels consums elèctrics de la instal·lació per així poder valorar les millores tant tècniques com econòmiques que podem implementar.  

APLICACIONS
• Edificis, Edificis Administratius, Centres d'Oci, Poliesportius, Piscines, Museus, escoles, biblioteques, centres de salut, Residències, Comunitats de propietaris
• Indústria: Siderúrgiques, Metal·lúrgiques, Cimenteres, Químiques, Alimentació, Tèxtil, Transport, Agricultura, Construcció

OBJECTIUS
• Inventariar els principals equips i instal·lacions existents
• Conèixer el funcionament i eficiència dels equips i instal·lacions
• Realitzar mesuraments i registres dels paràmetres elèctrics, tèrmics i de confort.
• Analitzar la possibilitat d'optimització del subministrament de:           
          - Combustibles           
          - Energia Elèctrica           
          - Consum d'aigua
• Analitzar la possibilitat d'instal·lar energies renovables
• Proposar millores
• Realitzar una avaluació tècnica i econòmica

NIVELL D’ABAST 
Abans de començar un projecte analitzem i comentem als clients l’abast del l’auditoria i el nivell d’aquesta.

NIVELL 1  Analitzem les instal·lacions de forma general amb inspeccions i factures. Elaborem un Informe de l’estat de les instal·lacions i un Informe de recomanacions d’estalvi. 
NIVELL 2  Analitzem les instal·lacions de forma profunda. Prenem mesures dels paràmetres convenients per fer una estimació econòmica de l’estalvi a curt i llarg termini.
NIVELL 3  Estudiem de forma completa el consum d’energia. Elaborem un inventari on es recullen tots els elements necessaris per a millorar la instal·lació. Simulem els canvis per veure com varia energèticament. Calculem l’estalvi d’energia i costos econòmics.    

DESENVOLUPAMENT

1. RECOPILACIÓ INFORMACIÓ
- Recollida d'informació prèvia           
          Projecte de climatització           
          Plans "as built" de les instal·lacions
- Identificació dels centres consumidors d’energia           
          Recull factures de consum- Inspecció personal in situ

2. PRESA DE DADES
- Elaboració de llistat de preses de dades
- Mesura de paràmetres seleccionats
- Verificació del funcionament

3. AVALUACIÓ
- Inventari de la informació recollida
- Anàlisi Tarifari
- Càlcul consums

4. ANÀLISI
- Proposar i avaluar les opcions de millora
- Recomanacions operatives i de caràcter general
- Estudi de rendibilitat
- Estudi de viabilitat de les Mesures de Millora de l'Eficiència Energètica (MMEE)

5. CONCLUSIÓ
- Proposta Pla d'acció IMPLEMENTACIÓ DE MILLORES D’ESTALVI ENERGÈTICA IMPROS assessorem sempre amb les millors mesures d’estalvi que s’adaptin al client.