Manual d'ús i manteniment

El/la titular o usuari/a és responsable de que l’ instal·lació compleixi els requisits que s’apliquin a les seves característiques.  Per tant és responsable de que es realitzin les accions següents:

  • Contractar a una empresa que realitzi el manteniment de les instal·lacions.
  • Realitzar les inspeccions obligatòries i disposar del comprovant de la realització d’aquestes.
  • Conservar la documentació de cada intervenció ja siguin de reparació o de reforma.

Les instal·lacions tèrmiques s’utilitzaran conforme ho indica el Manual d’Ús i Manteniment. El titular de la instal·lació ha d’entregar al representat de l’empresa contractada una còpia del Manual d’Ús i Manteniment de la instal·lació que ha d’estar localitzat amb el Llibre de l’Edifici.