Estudis termogràfics

La termografia consisteix en registrar temperatures de diferents zones per determinar d’on provenen les pèrdues tèrmiques o les fonts de calor.

Les avantatges d’un estudi termogràfic són:
• Determinació exacta de punts deficients en una línia de procés.
• Redueix el temps de reparació per la localització precís de la decisió
• Facilita la realització d'informes al personal de manteniment.
• Ajuda al seguiment de les reparacions prèvies.
• Anàlisi sense detenció i parades dels processos productius.
• Disminució del risc del treball evitant els contactes amb els equips.

APLICACIONS EN EDIFICACIÓ
Amb la termografia es pot comprovar que l’edifici compleix el CTE a més de donar-nos informació de la localització i dimensions del problema per corregir-lo.
Ens ajuda a localitzar:
• Deficiències en l'embolcall
• Deficiències en l'aïllament (manca de material aïllant, instal·lació incorrecta ....)
• Fuites de calor i infiltracions d'aire no desitjades
• Detectar ponts tèrmics (en forjats, en marcs de finestra, etc. ...)

APLICACIONS EN INSTAL·LACIONS
L’utilització de la termografia conjuntament amb un programa d’inspeccions termogràfiques en proporciona un millor control de l’estat de l’equip.
Es pot fer ús en:
• Instal·lacions de climatització
• Instal·lacions elèctriques
• Terra radiant
• Cambres frigorífiques

APLICACIONS EN INDUSTRIA
Durant l’aparició d’una avaria normalment l’acompanya un canvi de temperatura que podem detectar amb un sistema termogràfic per infrarojos, d’aquesta manera podem preveure avaries.

APLICACIÓ EN MANTENIMENT PREVENTIU
Amb l’utilització de programes d’inspeccions termogràfiques (manteniment preventiu i predictiu) podem minimitzar el risc a que l’equip falli o s’avariï. A més, podem comprovar d’una manera ràpida si la reparació és realment eficaç.