Manteniment legal

És el manteniment preventiu obligatori imposat per les legislacions sobre seguretat de equips i instal·lacions industrials. S’han de realitzar de forma periòdica per empreses alienes a l’empresa propietària de les instal·lacions o equips.

Les instal·lacions s’utilitzaran adequadament tal i com ho dicta en les instruccions del Manual d’Ús i Manteniment. S’informarà al responsable de manteniment de qualsevol anomalia del funcionament de les instal·lacions

Les instal·lacions no es poden alterar, en cas de fer una reforma ha de ser efectuada per una empresa autoritzada i seguint les instruccions del fabricant.