Manteniment predictiu

El manteniment predictiu consisteix en ajustar els equips al punt de funcionament idoni donant el màxim rendiment possible. Per aconseguir-ho utilitzem un programa sistemàtic de mesures dels paràmetres més influents en l’equip. Ajustant l’equip a les millors condicions possibles ens assegura un funcionament amb menys interrupcions degudes a les reparacions, fent així que es minimitzin els costos per aquestes o per la no producció en el cas de les industries.

Tècniques utilitzades per al manteniment predictiu:
• Assaigs no destructius
• Termovisió
• Mesura de paràmetres d'operació (viscositat, voltatge, corrent, potència, pressió, temperatura, etc.)
• Analitzadors de Fourier (per a anàlisi de vibracions)
• Endoscòpia (per poder veure llocs ocults)

IMPROS utilitza algunes d’aquestes tècniques en manteniments diaris. A més, informem als nostres clients de la detecció i de les possibles correccions dels equips a causa del desgast que provocaran la falla d’aquests. Quan és possible es millora l’equip substituint les peces conflictives per unes encara més eficients, ACTUANT DE MANERA PROACTIVA.