Política Empresarial

La Direcció d’IMPROS TÈCNICS, S.L. (des d’ara IMPROS), a través de la present política corporativa, volem transmetre, tant als treballadors de l’empresa com als diferents grups d’interès, els compromisos que adquirim pel que fa a qualitat, innovació, ètica professional i sostenibilitat.

La nostra visió és convertir-nos en una de les empreses referents de l’àrea metropolitana i posicionar-nos entre els millors, a nivell sectorial, en quant a la qualitat i eficiència dels serveis que prestem als usuaris, sempre alineats amb les línees estratègiques de l’empresa.

El nostre servei s’ha d’enfocar cap al client i amb l’objectiu de cobrir i satisfer les seves necessitats i expectatives.

Volem, dins de les nostres possibilitats, donar el màxim nivell d’eficàcia i eficiència a l’Organització. Per això, s’han sistematitzat les principals activitats i processos de l’empresa i s’ha implementat un Sistema Integrat de Gestió (SIG) UNE-EN ISO 9001:2015 que compta amb tot el nostre recolzament i compromís, l’abast de certificació del qual aplica a les instal·lacions de sistemes de detecció i alarma, sistemes d’abastament d’aigua, sistemes de boques d’incendi, sistemes de columna seca i sistemes fixes d’extinció per ruixadors automàtics i aigua polvoritzada.

Us exposem els principis fonamentals que regiran a la nostra empresa i als quals ens comprometen com a Direcció:

 

  • La qualitat i la millora són aspectes fonamentals en la nostra activitat. El SIG establert  ha de ser proporcional als riscos i oportunitats de la nostra activitat i sempre ha de tenir en compte l'evolució de la tecnologia.
  • IMPROS compleix i complirà amb els requisits legals i normatius aplicables a la nostra activitat i amb els establerts al nostre sistema de gestió.
  • El SIG establert ha de ser conegut, comprès, desenvolupat i mantingut al dia per tots els nivells de l'organització.
  • Els objectius i línies estratègiques que estableixi o revisi IMPROS han de tenir present aquest marc de referència.
  • Millorarem contínuament l'eficàcia i l'acompliment del SIG.

 

Anualment, ens comprometem a revisar aquesta política, actualitzant-la i adaptant-la a la nostra realitat.
Aquesta política empresarial ha d’estar exposada, a disposició de totes les parts interessades, treballadors, clients, contractistes i altres col·laboradors.
La nostra missió és la prestació d’un servei segur, eficaç i eficient i que la millora contínua sigui un valor de la nostra empresa. 

Disposem de fulles de reclamació*