Solar tèrmica

Consisteix en l’aprofitament de l’energia solar per transferir-la a un medi portador de calor, generalment un fluid. Actualment s’utilitza per escalfar l’aigua fins a produir vapor per obtenir energia elèctrica. Consisteix en l’aprofitament de l’energia solar per transferir-la a un medi portador de calor, generalment un fluid. Actualment s’utilitza per escalfar l’aigua fins a produir vapor per obtenir energia elèctrica. 

APLICACIONS
• Producció d'Aigua calenta sanitària
- Hotels- Residències
- Habitatges unifamiliars
- Comunitats de propietaris

• Producció d'aigua calenta per processos industrials
- Procés de pelat
- Procés de cocció i assecat
- Processos productius

• Aprofitament integrat d'energies renovables

• Climatització de piscines

• Climatització d'hivernacles i granges

• Calefacció de baixa temperatura
- Terra radiant
- Fan
-coils
- Aerotermos

• Preescalfament de fluids i generació de vapor en processos industrials

• Refrigeració solar per absorció

La correcta implementació d’aquests elements permet produir aigua calenta a un baix cost on es pot arribar a estalvis del 100% comparat amb els mètodes convencionals.Si tenim en compte la tendència en l’increment del preu dels combustibles fòssils i que la vida útil és d’uns 25 anys, la rendibilitat d’aquestes instal·lacions és més que evident.